Rozdział 1. Informacja o przedsiębiorcy

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.natureli.pl prowadzony jest przez firmę Cleanlogis Robert Dominiczak Barbara Dominiczak s.c. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz, NIP 9671362657, REGON 360521349, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Adres elektroniczny sklepu internetowego Sprzedającego jest: www.naturelia.pl
 3. Adres mailowy Sprzedającego to kontakt@naturelia.pl
 4. Numer telefonu Sprzedającego to +48 734 156 227
 5. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8.00 – 16.00.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z:

 1. ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.)
 2. ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.) 
 3. ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.) 
 4. niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o usług drogą elektroniczną

2. Regulamin określa:

 1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 2. zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego 
 3. warunki i tryb zawierania umów Sprzedaży drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedającym a Klientem
 4. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach sklepu internetowego
 5. ceny i warunki płatności kupowanego Towaru
 6. warunki oraz sposób i termin dostawy zakupionego Towaru
 7. warunki i tryb rozwiązywania/odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Klienta
 8. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów
 9. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną
 10. prawo rządzące Umowa oraz właściwość miejscową sądu rozpatrującego ew. spór pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

3. Klient może uzyskać treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy wykorzystaniu odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.naturelia.pl 

4. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w rozdziale 5 pt. „Warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży”.

Rozdział 3. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.

3. DOSTAWCA - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

 1. firmę kurierską;
 2. operatora skrytek pocztowych (paczkomat) – o ile taka opcja jest w danej chwili możliwa do wyboru przez Klienta w Sklepie.

4. KLIENT - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

5. KONTO KLIENTA - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

6. KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. REJESTRACJA - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

8. SKLEP INTERNETOWY (zwany dalej „Sklepem”) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturelia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

9. TOWAR - produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu.

10. PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.

12. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Towaru(ów) na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w wyniku oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu do realizacji Zamówienia Klienta (oraz pod warunkiem, że zamówienie zostanie opłacone).

Rozdział 4. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Rejestracja umożliwia logowanie Klienta do Sklepu na stronie www.naturelia.pl
 6. Warunkiem Rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

Rozdział 5. Warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.naturelia.pl, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na tejże stronie, w tym podanie danych wskazanych tamże jako obowiązkowych.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich pól w żądane dane, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia zawierające opis wybranych Towarów, ich łączną cenę oraz wszystkie inne koszty związanych z jego realizacją.
 5. Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 6. Przed wysłaniem Zamówienia (poprzez naciśnięcie pola potwierdzającego jego złożenie) Klient potwierdza także, że akceptuje treść Regulaminu.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Zamówienie Klienta traktowane jest (o ile jest zgodne z Regulaminem) jako oferta zakupu Towarów.
 9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
 10. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 11. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wysłania oświadczenia przez Sprzedającego z jego systemu informatycznego na wskazany przez Klienta jego adres internetowy potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie zostało opłacone), które to oświadczenie Sprzedający wysyła najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie Zamówienia.
 12. Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z osobą, która nie ukończyła 18 lat, o czym potencjalny Klient zostanie powiadomiony.
 13. Sprzedający może wprowadzić limit ilości sztuk zakupu Towaru. Może też wprowadzić limit wartości nabycia Towaru w przypadku wskazania przez Klienta płatności w trybie „za pobraniem”.
 14. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Towary z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 15. W przypadku chęci nawiązania dłuższej współpracy lub w przypadku chęci zrealizowania większego Zamówienia, Sprzedawca zaleca kontakt indywidualny. Wtedy też możliwe będzie ustalenie indywidualnych warunków i zasad współpracy w stosunku do danego Kupującego. Powyższe dotyczy w szczególności terminów realizacji Zamówienia, sposobów dostawy, metod płatności, a także możliwości udzielenia rabatu na zakupione Towary.

Rozdział 6. Ceny i warunki płatności 

1. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, zawierającą wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości ustawowej.

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych zwrotów towaru, które pokrywa Zamawiający. O łącznej kwocie Zamówienia Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatności elektroniczne,
 3. płatność za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości 5 zł),
 4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4. Wybór formy należy do Kupującego.

5. Termin płatności jest uzależniony od formy płatności wybranej przez Kupującego.

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się przelać określoną sumę pieniężną na następujący rachunek bankowy: mBank 21 1140 2004 0000 3102 8028 2406 w terminie dwóch dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Płatności elektroniczne dokonywane są w zakresie PayU oraz Paynow. oferowanym przez Partnerów PayU i Paynow. W przypadku wyboru powyższej formy płatności Kupujący zostanie przekierowany na stronę wybranego z listy banku lub operatora kart kredytowych celem dokonania płatności.

8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonać płatności w momencie odbioru przesyłki będącej przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży.

9. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Rozdział 7. Warunki oraz sposób i terminy dostawy zakupionego Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski.

2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

3. Dostawa kupionych Towarów może być zrealizowana na terenie Polski za pośrednictwem (wybór należy do Klienta):

 1. firmy kurierskiej (koszt 20 zł),
 2. paczkomatów InPost 24/7 (koszt 14,90 zł).

4. Koszt dostawy ponosi Kupujący i jest on zależny od formy płatności oraz wartości zamówienia, o czym jest informowany podczas składania Zamówienia.

5. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 11.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego Dnia roboczego.

6. Termin dostawy Towaru do Kupującego wynosi od 1 do 2 Dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się odpowiednio:

 1. w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem przelewu bądź płatności elektronicznej – od momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
 2. w przypadku wyboru płatności za pobraniem – od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

Rozdział 8. Warunki i tryb rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient, domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od Dostawcy.
 3. Klient aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Sprzedającemu pisemne jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu, które należy wysłać pocztą lub przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną (adresy podane są w rozdziale 1 Regulaminu). Oświadczenie Klienta musi zawierać informacje wskazane w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego ustawowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Klient może (ale nie ma takiego obowiązku) wykorzystać, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, formularz o którym mowa powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle Klientowi, na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 7. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 8.2 powyżej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną należność oraz koszty dostarczenia Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu wysyłki oferowanego przez Sprzedającego.
 9. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 8.12 poniżej).
 10. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.
 11. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty lub innego uzgodnionego przewoźnika. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Cleanlogis s.c., ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w pkt. 8.1 i 8.2 powyżej.

Rozdział 9. Usługi nieodpłatne świadczone przez Sprzedającego 

1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:

 1. Formularza kontaktowego;
 2. wysyłania Newsletter’a;
 3. prowadzenia Konta Klienta;
 4. publikowania  opinii Klienta.

2. Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego.

5. Rezygnacja z usługi  „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

6. Z usługi wysyłania Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz subskrypcyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedającego. Z  tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść Newsletter’a  oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z tej usługi.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

10. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedającemu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12. Usługa publikacji opinii Klienta polega na umożliwieniu przez Sprzedającego, Klientom posiadającym Konto Klienta umieszczania  na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Sprzedający nie ma obowiązku publikowania na stronie internetowej Sklepu opinii Klienta.

13. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającemu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy to zablokowanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności w przypadku przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi podobnymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o tym zablokowaniu drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

Rozdział 10. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów 

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
 2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.

4. Reklamacje należy kierować na adres: Cleanlogis s.c. ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz. Sprezdający rozpatrzy je w ciągu 14 dni.

Rozdział 11. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zapewnia że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie, usuwając wszelkie ewentualne nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, w szczególności nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Klienci mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres: Cleanlogis s.c., ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz lub adres: kontakt@naturelia.pl podając ich opis i datę wystąpnienia.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie 14 dni lub innym terminie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający usunie wskazane nieprawidłowości w najkrótszym technicznie możliwym terminie.

Rozdział 12. Dodatkowe informacje handlowe 

Sprzedający na swoich stronach internetowych informować będzie Klientów o aktualnych działaniach promocyjnych, w tym obniżkach cen lub innych korzyści związanych z promowanym Towarem, określając czas ich trwania oraz warunki niezbędnych do skorzystania z tej promocji.

Rozdział 13. Ustawowy zakaz obowiązujący Kupującego 

Klient zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Rozdział 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Korzystanie ze sklepu www.naturelia.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.